توانمندی آزمایشگاهی و کارگاهی مرکز تحقیقات صنعتی سجاد:

مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی سجاد ارائه‌ دهنده کلیه ازمایشگاه‌ها  و کارگاه‌های  تخصصی در حوزه‌های مختلف مهندسی شامل مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر، عمران، معماری، متالوژی و… می باشد.

از جمله این توانمندی ‌ها می توان به آزمایشگاه عملیات حرارتی، آزمایشگاه متالوگرافی، آزمایشگاه ضربه شارپی و… اشاره کرد.

 مجموعه متالوروژی

 آزمایشگاه خواص مکانیکی

 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ


 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ


 مجموعه عمران


 آزمایشگاه مکانیک خاک


آزمایشگاه بتن و مصالح


شرح کامل توانمندی ازمایشگاهی در فایل زیر به تفصیل ارائه‌ گردیده است.

توانمندی ازمایشگاهی