سیستم گشتاورسنج و دورسنج  با هدف اندازه گیری گشتاور و سرعت  موتورهای الکتریکی مورد استفاده در تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی طراحی و ساخته شده است.

این سیستم شامل دو سنسور القایی و سلول بار جهت اندازه گیری سرعت و محاسبه گشتاور استفاده می کندو قادر است سرعت و گشتاور را به صورت همزمان اندازه گیری و نمایش دهد. همچنین قابلیت تطبیق سخت افزاری و نرم افزاری جهت استفاده برای موتورهایی با اندازه و توان های مختلف را دارا می باشد.