پروفسور هاشم اورعی میرزمانی

  سمت: عضو هیات مدیره

   پروفسور علی حائریان

   سمت: عضو هیأت مدیره

    دکتر عباس گلمکانی

    سمت: مدیرعامل

     پروفسور خلیل مافی ن‍ژاد

     سمت: رئیس هیأت مدیره

      پروفسور محمد مولوی

      سمت: نائب رئیس هیأت مدیره