پروفسور هاشم اورعی میرزمانی

سمت: مشاور راهبردی

  • زمینه پژوهش:
  • توزیع ولتاژ در ماشین های الکتریکی