پروفسور محمد مولوی

سمت: مشاور راهبردی

  • زمینه پژوهش:
  • مخابرات دیجیتال-مخابرات نوری – مخابرات خطوط قدرت