دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش:
مدارات مجتمع آنالوگ و سیگنال مخلوط، مدارات بیومدیکال، مبدل های داده