فرشید زیبدی

سمت: رئیس هیأت مدیره

زمینه کاری:
مدیر مالی دانشگاه سجاد
مدیر مالی شرکت برق و الکترونیک سجاد