دکتر هادی کلانی

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش:
رباتیک – بینایی ماشین- یادگیری ماشین