دکتر ایمان احدی اخلاقی

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش:
(الکترومغناطیس، پردازش سیگنال، مخابرات سیار، بررسی‌های غیرمخرب)، فیزیک: (گرانش و کیهان‌شناسی)