دکتر ابراهیم رضایی نیک

سمت: مشاور راهبردی

زمینه پژوهش:
مدیریت پروژه – تحقیق در عملیات کاربردی- مدیریت ریسک_ کاربرد آمار در علوم مهندسی