دکتر عباس گلمکانی

سمت: مدیرعامل

زمینه پژوهش:
طراحی مدارات مجتمع آنالوگ، دیجیتال و فرکانس بالا – سیستم های IoT