کارفرما : سازمان ترافیک شهرداری مشهد

زمان : ۱۳۸۰

در این فاز مطالعاتی کلیه روش‎های موجود برای این منظور در ایران و جهان و قابلیت اجرای هر یک با توجه به محدودیت‎های شهر مشهد بررسی گردید. روش‎های مختلف اجرا بر اساس قیمت، زمان اجرا، محدودیت‎ها، سرعت ارسال تصاویر، کیفیت و تکنولوژی مربوطه و قابلیت گسترش سیستم مقایسه شد. الویت‎بندی مکان‎های مورد نیاز برای نصب دوربین‎ها پس از مشاوره با متخصصان صاحب نظر در امور شهری، ترافیکی و امنیتی و بررسی نقشه شهری و توپولوژی نیز انجام گرفت.