آرینات یک ابزار جذاب و آموزنده است که تبلیغات را به یک فضای تفریحی و تعاملی تبدیل می‌کند.

آرینات یک ابزار هوشمند تبلیغات است که در حین ارائه خدمت مطالعه بازار انجام می‌دهد و آمارهای مورد نیاز تبلیغ کنندگان را جمع آوری می‌نماید.