از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﮐﺴﺐ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.ﺗﻠﻔﻦ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژىﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ. ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ دو ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن راﻫﮑﺎرﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺟﺪﯾﺪى ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻰﮐﻨﺪ.     اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم VoIP ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ را ارﺋﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از VoIP:

– ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮى و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط

– ﻫﺰﯾﻨﻪى ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻨﺘﻰ

– ارﺗﺒﺎط راﯾﮕﺎن و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

– ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻰ ﻣﺠﺪد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش آﺳﺎن

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ

– اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ

– راه اﻧﺪازى اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﮐﺲ، ﺻﻒ و منوی صوتی

– راه اﻧﺪازى در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ

– ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﺤﺪود داﺧﻠﻰ

 

خدمات قابل ارائه VoIP:

– ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس

– ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت

– ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮدﮐﺎر

– ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر

– ﻓﺎﮐﺲ ﻣﺠﺎزى

– ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻮﺗﻰ

– ﺗﺮاﻧﮏ ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ و ﺷﻌﺐ

– ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﻰ

 

     زﻣﺎن ﯾﮑﻰ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن ﺑﺮاى ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻰ وى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺮاى ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺗﻤﺎس ﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد. در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﻰ از وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر:

– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺗﻤﺎس

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻓﺮادى ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﺻﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ

– ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﯿﻨﺶ ﻧﻮع ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎى ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺮ ﺻﻒ

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﭘﺮاﺗﻮر ﻏﯿﺎﺑﻰ

فاکس مجازى:

     ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاى از اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﮐﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﮐﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻧﮕﻬﺪارى و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ و …، از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﮐﺲ ﻣﺠﺎزى ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰارى از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﮐﺲ ﻣﺠﺎزى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﮐﺲ، ﮐﺎﻏﺬ و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﻓﺎﮐﺴﻰ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزى از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﻰ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

مرکز تماس تلفنى (Call Center):

– ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺼﺪى

– آﻣﺎرﮔﯿﺮى و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎى دوره اى

– ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻤﺎسﻫﺎى ﺑﻰ ﭘﺎﺳﺦ

– اﻣﮑﺎن ﺿﺒﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت

– ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﻧﻮﺑﺖ در ﺻﻒ

– ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻒﻫﺎ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻰ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ و ﮔﺴﺘﺮده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰارى و ﻧﺮم اﻓﺰارى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪى ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻰ ﮐﻪ دارد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪى را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

ﻣﺰاﯾﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس:

– آﮔﺎﻫﻰ از راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن

– درﺻﺪ ﺗﻤﺎسﻫﺎى ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺷﺪه

– ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ

– ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﺳﺎزى ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرى

– راه اﻧﺪازى ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻰ

– همگام سازى با نرم افزارهاى مدیریتى

مکالمات خود را رصد کنید… (ضبط و ثبت مکالمات):

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﻰﺗﻮان ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ، ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺪت ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮﺧﻰ از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب دﻟﺨﻮاه داﺧﻠﻰﻫﺎ ﺑﺮاى ﺿﺒﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس)

– اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره ﺧﻂ ﺷﻬﺮى، داﺧﻠﻰ، ﺗﺎرﯾﺦ، ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺪت ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺳﺎزى ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﺿﺒﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت داﺧﻠﻰ

 

ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ… :

ﻫﻤﻮاره در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻌﺐ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ، ﻣﺸﻤﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى زﯾﺎدى ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﮏ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﻰﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ:

– اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ IP-PBX ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد

– ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎس ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﮏ

 

سیستم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (IVR):

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﻣﻮﻓﻖ و ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ:

– ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﻓﻮرى، ﺑﺪون وﻗﻔﻪ، دﻗﯿﻖ و ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ و … ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

– اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﺷﻬﺮى، درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﻓﺎﮐﺲ، اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ، ﭼﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

– ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف وﻗﺖ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده ﻋﻤﻠﯿﺎت

 

ﮐﻨﺘﺮل از راه دور و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن:

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎى ﻗﻮى، ارزان و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎى ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ واﻗﻌﻰ را دارﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﺗﻠﻔﻨﻰ را در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﯾﺎ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزى ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻨﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻰﺗﻮان از راه دور و ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل را اﻧﺠﺎم داد.

 

ایمیل: [email protected]